E-Ddiogelwch

Mae’n hanfodol i addysgu ein disgyblion am ddiogelwch ar-lein mewn ysgol yn yr 21ain Ganrif. Mae ein disgyblion yn aml yn cymryd rhan mewn gwersi lle mae materion diogelwch ar-lein yn cael eu hamlygu, fel y gallant wneud penderfyniadau annibynnol am gadw eu hunain yn ddiogel tra yn y byd digidol a real. Bydd Swyddog Cyswllt yr Heddlu hefyd yn ymweld â’r ysgol i gefnogi’r dysgu yn yr ystafell ddosbarth, ac i sicrhau bod y negeseuon diogelu priodol yn cael eu rhannu gyda’r plant a’r staff.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i wybodaeth a gweithgareddu , a fydd yn hyrwyddo ymwybyddiaeth ehangach o faterion e-Ddiogelwch.


FIDEOS E-DDIOGELWCH DEFNYDDIOL AR GYFER RHIENI A DYSGWYR:


PWY YDW I’N CYSYLLTU GYDA AM HELP, GWYBODAETH, CYNGOR NEU ARWEINIAD?


Canllawiau eDdiogelwch

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn credu bod y defnydd o dechnolegau gwybodaeth a chyfathrebu mewn ysgolion yn elwa’n sylweddol. Bydd cydnabod yr heriau e-ddiogelwch, a chynllunio yn unol â hynny yn helpu i sicrhau defnydd priodol, effeithiol, diogel a chadarnhaol o gyfathrebu electronig.

Rhwydweithio Cymdeithasol –
Canllaw i Rieni
Canllawiau E-ddiogelwch
i Staff Ysgol